×
ფირფიტა
ფირსაკრავი
სპიკერი
ხმის გამაძლიერებელი
ყურსასმენი
სტრიმერი / CD / DAC
ფირსაკრავის ნემსი
სხვადასხვა
 • vodkastaudio

  კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

   

  Privacy Policy

  Welcome to our website - vodkast.ge. Please read our Privacy Policy carefully. The Privacy Policy applies when you visit or browse our website without purchasing any product, when you register on vodkast.ge and when you use our website to purchase any product. If you have not read it yet, please also read the General Terms and Conditions, which contain information about both privacy and other legal matters. This Privacy Policy ensures that you understand how we collect, process and take action to protect your personal data so that you can be identified. Any and all access to and use of our website assumes that this privacy policy has been read, understood and accepted by you.

  The website vodkast.ge is managed by Vodcast (Vodcast) Ltd. Limited Liability Company Registered and in accordance with the legislation of Georgia, legal address: Georgia, Tskneti, 5 Sokhumi, company registration number and tax code 404484116.

  1. Our policy

  Vodcast respects your right to be informed about the collection and other actions related to your personal data. The principle of necessity applies when using data that directly or indirectly identifies your identity. Therefore, the use of your personal data will be kept to a reasonable minimum and the use of this data should not exceed the purposes for which it was collected and / or processed.

  We will not process your personal data while the Services may be provided by anonymous data (such as marketing research that improves our services) or by other means that allow Vodcast to identify you, unless it is strictly necessary or competent of the public authorities or police. Request (for example, in case of data traffic and IP address).


  კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

  კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს ვებ-გვერდზე – vodkast.ge. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალობის პოლიტიკის შესახებ. კონფიდენციალობის პოლიტიკა გამოიყენება მაშინ, როცა თქვენ ეწვევით ან დაათვალიერებთ ჩვენს ვებ-გვერდს, რაიმე პროდუქტის შეძენის გარეშე, როდესაც დარეგისტრირდებით vodkast.ge-ზე და როდესაც თქვენ გამოიყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდს რაიმე პროდუქტის შესაძენად. თუ ჯერ არ წაგიკითხავთ, გთხოვთ, ასევე წაიკითხოთ ზოგადი წესები და პირობები, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას როგორც კონფიდენციალობის, ასევე, სხვა სამართლებრივი საკითხების შესახებ. ეს კონფიდენციალობის პოლიტიკა უზრუნველყოფს, რომ გაიგოთ თუ როგორ ვაგროვებთ, ვამუშავებთ და ვიღებთ ზომებს, იმისთვის რომ დავიცვათ თქვენი პერსონალური მონაცემები, რომლითაც შესაძლებელია თქვენი იდენტიფიცირება. ჩვენი ვებ-გვერდის ნებისმიერი და ყოველი ხელმისაწვდომობისას და გამოყენებისას ივარაუდება, რომ ეს კონფიდენციალობის პოლიტიკა წაკითხული, გაგებული და მიღებულია თქვენ მიერ.

  ვებ-გვერდს vodkast.ge მართავს შპსვოდკასტ“ (ვოდკასტ). შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რეგისტრირებული და მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, იურიდიული მისამართი: საქართველო, დაბა წყნეთი, სოხუმის 5, კომპანიის სარეგისტრაციო ნომერი და საგადასახადო კოდი 404484116.

  1. ჩვენი პოლიტიკა

  ვოდკასტი პატივს სცემს თქვენს უფლებას, იყოთ ინფორმირებულები შეგროვებასა და სხვა მოქმედებების შესახებ, რომლებიც უკავშირდება თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. მონაცემების გამოყენებისას, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ახდენს თქვენი პიროვნების იდენტიფიცირებას, გამოიყენება აუცილებლობის პრინციპი. მაშასადამე, თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება დაცული იქნება გონივრულ მინიმუმამდე და ამ მონაცემების გამოყენება არ უნდა აღემატებოდეს იმ მიზნებს, რომლისთვისაც მოხდა მათი შეგროვება ან/და დამუშავება.

  ჩვენ არ მოვახდენთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, მაშინ როცა მომსახურების მიწოდება შესაძლებელია ანონიმური მონაცემებით (როგორიცაა მარკეტინგული კვლევები, რომლებიც ახდენენ ჩვენი მომსახურების გაუმჯობესებას) ან სხვა საშუალებებით, რომლებიც აძლევს ვოდკასტს თქვენი იდენტიფიცირების შესაძლებლობას, გარდა იმისა როცა ეს არის მკაცრად აუცილებელი ან კომპეტენტური საჯარო ხელისუფლების ან პოლიციის მოთხოვნა (მაგალითად, მონაცემთა ტრაფიკისა და IP მისამართის შემთხვევაში).

  2. პერსონალური მონაცემების გამოყენება და მისი მიზნები